Bắc Ninh: 1.118 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2020

02/07/2020 15:46 Số lượt xem: 245

Trong tháng 6/2020, có 216 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 2.112,949 tỷ đồng, tăng 27,05% về số doanh nghiệp; tăng 92,5% về vốn đăng ký; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 năm 2020 đạt 9,78 tỷ đồng tăng 51,6% so với tháng 5/2020.

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 6/2020 đạt 99,33%, đứng thứ 3 cả nước.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh + văn phòng đại diện + địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 72 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 302 doanh nghiệp và 42 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 261 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 28 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 17 doanh nghiệp và 13 đơn vị trực thuộc.

Tính chung 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới 1.118 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 8.962,122 tỷ đồng, tăng 1,6% về số doanh nghiệp, giảm 26% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 8 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh + văn phòng đại diện + địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 329 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 1.525 doanh nghiệp và 209 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 1.186 doanh nghiệp và 42 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 153 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 115 doanh nghiệp và 168 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 440 doanh nghiệp và 57 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 230 doanh nghiệp và 33 đơn vị trực thuộc

Lũy kế đến hết ngày 20/6/2020, trên địa bàn tỉnh có 17.706 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 259.254,270 tỷ đồng, trong đó có 1.491 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn điều lệ đăng ký là  60.317,537 tỷ đồng và 3.438 đơn vị trực thuộc, cụ thể:

- 17.091 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 255.748,835 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15 tỷ đồng. trong đó:

+ Doanh nghiệp tư nhân: 530 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 1.349,682 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 1 thành viên: 9.326 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 96.794,392 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 4.699 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 71.432,344 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 2.535 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 86.172,217 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là:                         0,2 tỷ đồng.

- 3.358 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh).

- 615 doanh nghiệp và 80 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký  3.505,435 tỷ đồng.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5626

Đã truy cập : 44091290