Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Liên hệ : (0222) - 3 822 415

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thời tiết ngày 15/12/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thực hiện Quyết định số 732-QĐ/TU ngày 29/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Văn bản số 915-CV/TU ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm năm 2018; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 14/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1139

Đã truy cập : 43086775