Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

24/08/2020 19:34 Số lượt xem: 347

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định)...

     Theo Nghị định, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm:

     1. Chính trị, tư tưởng;

     2. Đạo đức, lối sống;

     3. Tác phong, lề lối làm việc;

     4. Ý thức tổ chức kỷ luật;

     5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

     Ngoài ra, Nghị định quy định về tiêu chí xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

     Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020 và bãi bỏ các Nghị định:

     - Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức;

    - Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ - CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

     Đính kèm: Nghị định 90/2020/NĐ-CP

Vương Thị Ngọc - Chánh Văn phòng

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7138

Đã truy cập : 45199948