Thống kê tình trạng xử lý hồ sơ

Thống kê xử lý một cửa tại sở thông tin truyền thông tỉnh bắc ninh năm 2021