Tiên Du tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

20/10/2019 20:59 Số lượt xem: 88

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 1152/KH-UBND về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt Kế hoạch, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện, tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, , kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm và có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch và đổi mới công nghệ quản lý trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần. Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử để tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử đến các địa phương; khắc phục những hạn chế, hình thức tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt… Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện công vụ.

Xây dựng cơ chế giám sát, thường xuyên thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; rà soát kế hoạch của các cơ quan, đơn vị để tránh tình trạng thanh, kiểm tra chồng chéo. Bên cạnh đó, có hình thức khen thưởng, động viên đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng và xử lý hình sự đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du