Huyện ủy Tiên Du: Tổng kết công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

11/07/2019 08:25 Số lượt xem: 427

Ngày 9-7, Huyện ủy Tiên Du tổ chức tổng kết công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ cấp tỉnh dự và chỉ đạo. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đình Phương, PBT TT Huyện ủy; đồng chí Lê Xuân Lợi, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện cùng các đồng chí trong TT HĐND – UBND; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; BCH Đảng bộ huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Du đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; các văn bản về Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng tới cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Thông qua tổ chức quán triệt và triển khai, nhận thức của đa số đảng viên được nâng lên, ý thức chấp hành nghị quyết, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc; các nguyên tắc Đảng và sinh hoạt Đảng, việc tự phê bình và phê bình được tốt hơn, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu được củng cố, tăng cường. Đa số đảng viên thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng; công tác phát triển đảng, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ đảm bảo tính kế thừa, tính liên tục, nhất là quần chúng ưu tú được vinh dự đướng trong hàng ngũ của Đảng; thường xuyên kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy, chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên. Hàng năm có trên 70% TCCSĐ đạt TSVM, 80% đảng viên trở lên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tính đến hết quý I năm 2019, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 83,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể TSVM quan tâm, chú trọng đạt kết quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, giải pháp, tập trung vào các vấn đề: Việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng; giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận của hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên cơ sở, đặc biệt là các Chi bộ nông thôn, Chi bộ khối doanh nghiệp...; giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ cấp tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ tổng kết cấp tỉnh ghi nhận kết quả quan trọng trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII của Đảng bộ huyện Tiên Du.  Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ của huyện đề ra trong năm 2019 và thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị: Các cấp ủy Đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác Xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ bảo đảm theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Chủ động triển khai, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí PBT Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Huyện ủy Tiên Du cần tiếp tục cập nhật, hoàn thiện Báo cáo trên cơ sở bổ sung: công tác XD Đảng về đạo đức, về quy định nêu gương, dự sinh hoạt Chi bộ của các đồng chí Bí thư cấp ủy; đồng thời phân tích rõ những nội dung cần kế thừa, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị đóng góp cho tỉnh, cho Trung ương trong công tác thi hành Điều lệ Đảng. Chủ động giải quyết, đồng thời chỉ đạo chính quyền cùng cấp kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, những vấn đề phức tạp còn tồn đọng ngay từ cơ sở. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới... /.

Đình Bắc – Đài Tiên Du