Đảng bộ Tiên Du đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

04/07/2019 20:41 Số lượt xem: 198

​Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được Huyện uỷ và các cấp ủy Đảng quan tâm, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức; chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật kiến thức mới... góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Huyện ủy Quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết

 Cùng với, Chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đảm bảo nghiêm túc, theo đúng kế hoạch; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm để có giải pháp sửa chữa, khắc phục.

 Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phát hiện những hành vi, biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó định hướng dư luận đồng thời có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị ngay tại cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm củng cố, kiện toàn, hoạt động nề nếp, hiệu quả.

 Việc Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các hội đoàn thể tổ chức học tập và đăng ký làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tỷ lệ học tập đạt hơn 97%; năm 2018 có  4.573/4.678 đảng viên đăng ký làm theo, đạt 97,8%; Năm 2019 có 4.546/4.683 đảng viên đăng ký làm theo, đạt 97,07%.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số cấp ủy trong toàn huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và chọn nội dung trọng tâm bức xúc, tồn tại để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến, đột phá rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với huyện, năm 2018 BCH Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn thành nội dung: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; xử lý vi phạm về tình trạng lấn chiếm đất đai trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành nghiêm kỷ luật trong Đảng; đối thoại trực tiếp với nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện các công trình dự án và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đối với cấp cơ sở, Đảng ủy các xã, thị trấn đã chọn và giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc sát với tình hình thực tế của địa phương, có 14/14 xã, thị trấn tập trung chỉ đạo cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai và tập trung giải quyết tốt một số vấn đề bức xúc, nổi cộm khác tại địa phương, điển hình như: Đảng ủy xã Việt Đoàn chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; các xã Phật Tích, Tri Phương, Đại Đồng, Tân Chi, Liên Bão,... tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ cho nhân dân và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; xã Cảnh Hưng, thị trấn Lim tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; xã Phú Lâm đẩy mạnh tuyên vận động đảng viên còn sức khỏe trở lại sinh hoạt chi bộ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục tuyên truyền mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với tuyên truyền các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến', “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhân rộng và phát triển mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì dân nhân phục vụ" ở cấp xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.  Thực hiện tốt Quy định số 54- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Quản lý và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội.

Nguyệt Minh-Đài Tiên Du