Thường trực HĐND huyện

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 46
Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

1. Ông Vũ Minh Hiếu: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 

2. Ông Đoàn Văn Mạnh:  Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện

3. Ông Hoàng Văn Trường: Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy