V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19

07/04/2020 16:45 Số lượt xem: 72
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19 (File đính kèm); (CV 1059 đính kèm)