HỘI NGHỊ Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII

11/07/2019 08:45 Số lượt xem: 292

Sáng ngày 09/7/2019, tại hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 7\Tổng kết Xây dựng đảng\1.JPG

(Toàn cảnh hội nghị)

          Về dự với hội nghị, ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Công Vy: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.

            Ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Đ/c Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Đoàn Văn Mạnh: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Các đồng chí, Ủy viên BTV huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 7\Tổng kết Xây dựng đảng\2.JPG

(Đ/c Bá Đình Sơn: Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy báo cáo tại hội nghị)

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ huyện. Trong nhiệm kỳ vừa qua, ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về giáo dục lý luận chính trị, nhận thức về Chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào đường mới đổi mới của Đảng và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Thường xuyê làm tốt việc đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của cả nhiệm kỳ và hằng năm, coi trọng việc cập nhật, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của địa phương, gắn với chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là việc học tập và vận dụng vào thực tiễn các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm qua đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động, việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, triển khai thực hiện và tuyên truyền từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thực hiện tốt việc xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phù hợp và sát với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.

          Trong công các tư tưởng, lý luận: Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trọng tâm là đổi mới về hình thức học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của huyện và cơ sở, quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị phục vụ việc nghiên cứu, học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã tổ chức được 395 hội nghị, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt bình quân trên 95%. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên của huyện và cơ sở, kết quả trong những năm qua mở được 75 lớp, cho trên 9000 học viên. Thông qua việc học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao được nhận thức, trình độ công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Công tác xây dựng Đảng về đạo đức, BTV luôn quan tâm lãnh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ coi trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, gắn việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng với nhiệm vụ chính trị của địa phương; 100% số chi bộ hoàn thành việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện việc xây dựng bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nội dung chuẩn mực ngắn gọn, dễ vận dụng và thực hiện… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, thực hiện nghị quyết, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng. Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc.

           Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành nghị quyết, kế hoạch, quy định, quy chế để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt được nhiều kết quả nổi bật như: sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng cấp ủy. Thực hiện phân cấp, phân quyền cho các phòng, ban, ngành. Xây dựng và thực hiện xong Đề án trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Xây dựng và thực hiện xong Đề án Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức thực hiện mô hình Trung tâm hành chính công cấp huyện, cơ chế một cửa, một của liên thông cấp xã. Xây dựng thực hiện kế hoạch khắc phục tình trạng thôn chưa có tổ chức cơ sở đảng và tình trạng trưởng thôn không phải là đảng viên. Thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã. Thực hiện việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. Kết quả hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

            Đối với kết quả thi hành điều lệ Đảng: Ngay sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng với quy trình chuẩn bị công phu, lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung các quy định, quy chế, hướng dẫn cơ bản toàn diện, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy hiệu lực và chất lượng văn bản được nâng lên, thuận lợi trong việc thực hiện, phục vụ tốt công tác xây dựng Đảng. Toàn Đảng bộ có 48 tổ chức cơ sở đảng với 5647 đảng viên, đại bộ phận đảng viên thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của đảng viên theo quy định tại điều 2 của Điều lệ Đảng. Công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên, việc quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ. Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được thực hiện thường xuyên qua kỳ sinh hoạt chi bộ, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được quan tâm, chú trọng và thường xuyên kịp thời tiến hành. Các công tác khác như về tổ chức cơ sở Đảng, Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương, trong quân đội nhân dân và công an nhân dân,công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, khen thưởng, kỷ luật, Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, Công tác lãnh đạo đoàn Thanh niên, tài chính Đảng đã đạt được những kết quả tích cực từ cấp ủy các cấp đến các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 7\Tổng kết Xây dựng đảng\3.JPG

(Đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT huyện ủy chủ trì tham luận)

           Tại hội nghị đã nhận được gần 20 ý kiến tham luận nhằm đóng góp, làm rõ vào trong bản Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 7\Tổng kết Xây dựng đảng\4.JPG

(Đ/c Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị)

           Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Hiếu nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề trên nhiều lĩnh vực về phát triển kinh tế, công tác xây dựng đảng…Triển khai quán triệt học tập tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương bằng nhiều hình thức từ trực tiếp tới trực tuyến. Công tác học tập, tuyên truyền có nhiều đổi mới từ hình thức đến nội dung. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05, cụ thể hóa và thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp bộ máy cán bộ, tinh giản biên chế. Nhiệm vụ trong thời gian tới: các chi, đảng bộ nâng cao các giải pháp xây dựng cơ sở đảng, cần thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiến hành rà soát, kiểm tra, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhất là công tác nhân sự, cơ sở vật chất…

          Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp

PVD-Phòng VH&TT