HĐND các cấp huyện Lương Tài sau một nhiệm kỳ hoạt động

19/01/2021 08:36 Số lượt xem: 141

Sau gần 5 năm hoạt động, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp huyện Lương Tài, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với hệ thống chính trị thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, vị thế của HĐND, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

        Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 15 kỳ họp, trong đó 11 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp bất thường; HĐND các xã, thị trấn tổ chức 155 kỳ họp, trong đó 139 kỳ họp thường lệ, 16 kỳ họp bất thường. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn từng bước được đổi mới và chất lượng. Các nghị quyết của HĐND đều là những vấn đề quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, xã hội ở địa phương. Chính vì vậy, nền kinh tế - xã hội của huyện ngày một phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm bình quân đạt 8,8%, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc. Các kỳ họp của HĐND tiếp tục được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu để thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chất lượng kỳ họp được nâng cao. Việc thực hiện chức năng quyết định, giám sát, đại điện đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 89 nghị quyết; HĐND xã, thị trấn ban hành 674 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND các cấp ban hành đã thể chế hoá được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 15 HĐND huyện.

       Công tác điều hành kỳ họp được chú trọng, đổi mới; chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học cả về nội dung và thời gian, đúng trình tự, linh hoạt, đảm bảo chất lượng. Việc trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp được cải tiến theo hướng giành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các cơ quan liên quan xem xét, trả lời rõ bằng văn bản. Đặc biệt, những vấn đề được nhiều cử tri kiến nghị, dư luận xã hội quan tâm, ngoài việc trả lời bằng văn bản, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện, các ngành liên quan báo cáo giải trình trực tiếp tại các kỳ họp cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, lộ trình giải quyết...

Đại biểu HĐND huyện thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp.

        Công tác giám sát thường xuyên và giám sát, khảo sát chuyên đề được chú trọng tập trung. Bên cạnh việc giám sát theo chuyên đề, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND các cấp thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên đối với việc ban hành các văn bản của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND xã, thị trấn. Hình thức giám sát từng bước được đổi mới, chất lượng giám sát được nâng cao. Nội dung các cuộc giám sát được tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Các kiến nghị qua hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND cũng như ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được UBND và các cơ quan liên quan tiếp thu, giải quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 66 cuộc giám sát, khảo sát; HĐND các xã, thị trấn tổ chức 222 cuộc giám sát. Qua giám sát đã khẳng định những mặt đã làm được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trên cơ sở đó kiến nghị nhiều vấn đề với HĐND, UBND các cấp và các ngành chức năng để xem xét, giải quyết.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại xã Phú Hòa.

         Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Các đại biểu HĐND đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri từng bước được nâng lên. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, những nguyện vọng chính đáng của cử tri đã được tập hợp và từng bước được giải quyết. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được HĐND các cấp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND huyện thường xuyên đôn đốc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý, giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân và thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết. Hầu hết các đơn thư kiến nghị, phản ánh đều được các ngành chức năng xem xét, giải quyết đúng quy định, kịp thời, trung bình hàng năm đạt tỷ lệ 86%.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

          Theo đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện kịp thời xem xét và cho ý kiến về những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp. Đến nay, Thường trực HĐND huyện đã xem xét 58 Tờ trình (riêng năm 2020 xem xét 20 Tờ trình) và cho ý kiến đối với các nội dung phát sinh theo đề nghị của UBND huyện. Hoạt động phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND huyện trong việc giải quyết những nội dung phát sinh giữa các kỳ họp được kịp thời, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

            Kết quả thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội: Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn” của HĐND các cấp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tại kỳ họp cuối năm 2018, có 16 chức danh được HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm (có 06 người không phải lấy phiếu tín nhiệm do thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng). Kết quả, đa số đại biểu có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm, số đại biểu có số phiếu tín nhiệm thấp 3/16.

Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

        Có thể khẳng định, sau gần một nhiệm kỳ hoạt động, Thường trực HĐND huyện Lương Tài đã từng bước nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mình, thể hiện được vai trò nòng cốt trong việc tổ chức điều hòa, phối hợp mọi hoạt động thường xuyên của HĐND. Các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND được nâng lên, ngày càng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là quan tâm đến những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm. Qua đó, HĐND các cấp trong huyện đã thực hiện tốt chức năng quyết định, thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đưa Nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về mọi mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần ổn định chính trị và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

       Năm 2021 là năm kết thúc một nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, trách nhiệm cao của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện, chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ mới của HĐND huyện Lương Tài khóa XX sẽ tiếp tục được nâng lên, khẳng định rõ vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Thanh Hà - HĐND huyện