Chủ tịch UBND huyện Lương Tài trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả sau 20 tái lập huyện.

16/08/2019 14:19 Số lượt xem: 309

       Cách đây vừa tròn 20 năm, thực hiện Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 9/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chia tách huyện Gia Lương thành 2 huyện Gia Bình và Lương Tài, ngày 1/9/1999 huyện Lương Tài chính thức hoạt động. Tiến tới kỷ niệm 20 năm huyện  Lương Tài tái lập 01/9/1999-01/92019 Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của Nhân dân và cán bộ trong toàn huyện.

         Nhân sự kiện này Nhà báo Bình Thái đã có cuộc phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài.

   

(Bà Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài trả lời phỏng vấn của nhà báo)

          NB: Xin cảm ơn Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện đã tham gia buổi phỏng vấn quan trọng này. Thưa Bà, sau 20 năm nỗ lực phấn đấu, với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân, sự điều hành của UBND huyện, Lương Tài đã đạt được những kết quả nổi bật gì?.

           Bà:  Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện.

         Nhìn lại chặng đường 20 năm sau ngày tái lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, cán bộ và nhân dân huyện Lương Tài đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung xây dựng và phát triển quê hương theo hướng nhanh, bền vững.

          Trong công tác chỉ đạo, điều hành, trước hết UBND huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; tổ chức triển khai, xây dựng các biện pháp chỉ đạo phù hợp cho từng giai đoạn và tình hình thực tế của địa phương. Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hàng năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng đơn vị và chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu đề xuất giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

           Sau 20 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay Lương Tài có thể tự hào trước những thành tựu to lớn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, tạo lên một bước tiến dài trong quá trình xây dựng và phát triển. Tình hình kinh tế - xã hội huyện tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện, quốc phòng-an ninh được giữ vững, dân chủ cơ sở không ngừng được phát huy, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng CN-TTCN-XDCB, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, thủy sản. Nếu như năm 2000 giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 24 tỷ đồng, thì đến năm 2018 đạt 2.592 tỷ đồng. Năm 2018, lần đầu tiên thu ngân sách huyện Lương Tài vượt dấu mốc 100 tỷ đồng.  Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,99%.

           Là huyện thuần nông, nên Lương Tài luôn trăn trở tìm hướng đi phù hợp cho phát triển nông nghiệp. Theo đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 53 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; đến nay toàn huyện đã chuyển đổi được gần gần 94 ha từ trồng lúa sang sản xuất rau màu, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả tập trung. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn huyện có 5 mô hình trồng trọt, 13 mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Góp phần đưa giá trị 1 ha canh tác trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2018 đạt 171 triệu đồng/năm.

         Xây dựng NTM luôn được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, đến nay toàn huyện có 11/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019 này tiếp tục phấn đấu 2 xã còn lại là Bình Định, Phú Lương về đích NTM và huyện đạt chuẩn NTM.

          Bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế, huyện cũng đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển văn hoá - xã hội. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện có những bước tiến mới, toàn huyện có 43/48 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hàng năm có trên 90% số gia đình, số làng, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. An ninh –Quốc phòng được giữ vững.

          Trên lĩnh vực xây dựng Đảng đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với việc triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh thường xuyên được chú trọng, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn, chi bộ cơ quan. Hằng năm có trên 80% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh,  không có cơ sở đảng yếu kém; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng nhiều. Đảng bộ huyện chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, quản lý và điều hành của UBND các cấp được nâng lên, công tác dân vận của Đảng và chính quyền được tăng cường, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ huyện Lương Tài nhiều năm được Tỉnh ủy Bắc Ninh công nhận TSVM và TSVM tiêu biểu

  • Thưa bà! Được biết Lương Tài là huyện nông nghiệp nằm trong tỉnh công nghiệp. Bà cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh đến năm 2022 tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương….?

     Bà:  Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện.

         Có thể nói, sau 20 năm tái lập, Lương Tài có bước phát triển khá toàn diện, vững chắc như ngày hôm nay là nhờ đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện của Trung ương, đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, đổi mới của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân trong huyện. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng, khoa bảng, hiếu học và để tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh đưa Lương Tài trở thành huyện giàu mạnh, văn minh phát triển bền vững. Trong thời gian tới, huyện Lương Tài quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tình hình nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi, khó khăn của địa phương. Trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Hai là: Từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Lương Tài vẫn là huyện nông nghiệp nằm trong tỉnh công nghiệp, do đó các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cần tập trung xây dựng vùng sản xuất chuyên canh, thâm canh, các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT, ứng dụng công nghệ sinh học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch phục vụ các khu đô thị, khu công nghiệp và đời sống nhân dân. Phấn đấu gia trị 1 ha canh tác bình quân hàng năm đạt gần 180 triệu đồng/năm; trong đó vùng chuyên canh, vùng nuôi trồng thủy sản đạt 300 triệu đồng/ha/năm.

Ba là: Đi đôi với tập trung phát triển kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa,  giáo dục- đào tạo, tăng cường công tác an sinh xã hội, phấn đấu sự nghiệp giáo dục- đào tạo của Huyện phải tiếp tục giữ vững và đạt trong  tốp đầu của tỉnh Bắc Ninh. Trước mắt, tập trung triển khai quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban chấp hàng TW Đảng khóa về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, để xây dựng   Nền văn hóa và con người  phát triển toàn diện. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

 Bốn là: Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với an ninh, từng bước xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển KT- XH, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc  vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, xây dựng các TCCS Đảng TSVM; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo hướng trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tích cực đổi mới nội dung vầ phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Lương Tài trở thành huyện “giàu mạnh, văn minh”, phát triển bền vững.

           Từ những kết quả đạt được cùng với kinh nghiệm cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, nhất là sau 20 năm tái lập huyện là nền tảng, là động lực quan trọng để trong những năm tiếp theo, Lương Tài tục tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài huyện để tạo ra những đột phá mới, sáng tạo mới nhằm phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững; góp phần cùng  toàn tỉnh xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

  Xin trân trọng cảm ơn Bà!

NB:Bình Thái