Ban CHQS huyện Lương Tài (Bắc Ninh) Đơn vị mạnh từ môi trường văn hóa tốt

21/08/2019 15:21 Số lượt xem: 145

Nhận thức rõ vai trò của môi trường văn hóa đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

         Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lương Tài đã làm tốt công tác giáo dục cho 100% cán bộ, nhân viên trong đơn vị nhận thức rõ vai trò cụ thể bồi dưỡng nhân cách quân nhân của người cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Xác định xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội là chăm lo xây dựng con người mới văn hóa, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm xây dựng tập thể quân nhân thông qua việc giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt thực hiện phong trào thi đua của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh với chủ đề “Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ban CHQS huyện tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT huyện đăng ký thực hiện văn hóa công sở; rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; góp phần phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và LLVT huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện tích cực nghiên cứu tài liệu giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật sau mỗi giờ huấn luyện

        Để phong trào đi vào chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên ký cam kết “Không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và đơn vị, xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện vững chắc”. Cán bộ, nhân viên trong cơ quan thực hiện xây dựng gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện có hiệu quả nếp sống mới trong việc tổ chức ma chay, cưới hỏi; tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá… Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hoá mới, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ quan an toàn, địa bàn an toàn.

          Cùng với đó, đơn vị thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội theo Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chế độ đọc báo, xem ti vi, hoạt động văn nghệ quần chúng ngày càng đi vào nền nếp. Tủ sách pháp luật tại đơn vị được củng cố và nâng cao chất lượng. Ban CHQS huyện duy trì và tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về mọi mặt và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, nhân viên.

         Xác định việc xây dựng môi trường đơn vị chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, Ban CHQS huyện gắn công tác xây dựng nền nếp chính quy với xây dựng môi trường văn hóa, vừa bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Hệ thống bảng biển, pa nô, áp phích tuyên truyền cổ động được chỉnh trang, bố trí đúng nơi quy định, cảnh quan đơn vị thường xuyên được củng cố tạo nên không gian thoáng mát, sáng, xanh, sạch đẹp, ngăn nắp. 

          Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” đã góp phần xây dựng cho cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Lương Tài có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, lối sống trong sạch, lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, các chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự huyện đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Quân sự huyện nhiều năm liền đạt TSVM tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban CHQS huyện được công nhận “Đơn vị văn hóa”./.

Thiếu tá Nghiêm Văn Vỹ, Trợ lý Tuyên huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện