Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 dự án ĐTXD Khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

22/01/2020 15:06 Số lượt xem: 194
(BNP) - Ngày 21/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 202/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 dự án ĐTXD Khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

          1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.   

         2. Tên và giá gói thầu: Hạng mục thiết bị nội thất nhà A4, B3 (gói thầu số 5); giá gói thầu: 1.787.944.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). Giá gói thầu xác lập tại Quyết định số 517/QĐ-KHĐT ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

         3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh nguồn XDCB tập trung giai đoạn 2019-2020 và các nguồn vốn khác (nếu có)

         4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

         5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

         6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2020.

         7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

         8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

         9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 1,0% giá trị dự toán gói thầu thiết bị được duyệt, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./.