Thứ tư, ngày 25/11/2015

Thuận Thành triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

08h58 | 30/11/2012

Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết về “ Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”. Chỉ rõ những việc đã làm được, những tồn tại, yếu kém, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, những bài học kinh nghiệm, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chủ trương, giải pháp chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng trong thời gian tới. Thông qua việc tổng kết nhằm nâng cao nhận thức cảu các cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hoá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tiếp tục thực hiện nghị quyết, đưa văn hoá thực sự là mục tiêu, động lực của sự phát triển, nề tảng tinh thần xã hội...Nội dung chủ yếu trong kế hoạch tổng kết 15 thực hiện nghị quyết trung ương 5 là: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong nước tác động đến việc thực hiện nghị quyết trung ương 5 về văn hoá trên địa bàn huyện. Đánh giá việc thực hiện và phát triển các quan điểm của đảng về văn hoá trong nghị quyết, kiểm điểm thực hiện 4 nhóm giải pháp lớn nêu trong nghị quyết... Để triển khai có hiệu quả huyện Thuận Thành đã thành lập ban chỉ đạo tổng kết gồm đ/c phó bí thư trường trực huyện uỷ làm trưởng ban và các đ.c lãnh đạo huyện uỷ, UBND, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, cơ quan trong huyện ./.

  • Quốc Hoàn

 

Các tin khác

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

3,7% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2014.
3.321 triệu đồng Tổng sản phẩm địa phương GRDP.
28,4 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2014.
2,28% Tỷ lệ hộ nghèo.