Chủ nhật, ngày 29/11/2015

Giao ban công tác tư tưởng, văn hóa tháng 4/2013

09h30 | 10/05/2013

Trong tháng 4, tình hình tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Về hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ, đài phát thanh huyện đã bám sát định hướng, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng. Các chính sách mới của Đảng và nhà nước, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai sửa đổi. Đặc biệt. đài phát thanh huyện đã thường xuyên mở các chuyên mục tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; duy trì thường xuyên chuyên mục pháp luật và đời sống, các gương điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh.

Về Định hướng tuyên truyền trong tháng 5 chú trọng tuyên truyền kết quả sau triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Kết quả lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 và luật đất đai sửa đổi… Ngoài ra, các địa phương cũng cần chú trọng đến công tác các dịch bệnh mùa hè đối với người và đàn vật nuôi; Tập trung tuyên truyền về công tác VSATTP ở mỗi lễ hội trên địa bàn huyện; Chủ động các điều kiện cần thiết để ứng phó với mùa mưa bão năm nay…

Hữu Ánh

 

Các tin khác

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

3,7% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2014.
3.321 triệu đồng Tổng sản phẩm địa phương GRDP.
28,4 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2014.
2,28% Tỷ lệ hộ nghèo.