Thuận Thành xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh toàn diện

23/02/2021 09:22 Số lượt xem: 65

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 5/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, những năm qua, huyện Thuận Thành đã thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV vững mạnh toàn diện. Trong đó, các giải pháp được quan tâm, chú trọng đó là không ngừng củng cố, phát triển Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị và chất lượng huấn luyện lực lượng này.

Nhận thức được vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, DBĐV là một bộ phận trong lực lượng vũ trang của Đảng, xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV là nội dung quan trọng trong đường lối quân sự của Đảng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Đồng thời quán triệt Chỉ thị 16 CT-TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới, thời gian qua, huyện Thuận Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV, DBĐV. Các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng nghị quyết chuyên đề, tập trung xây dựng, phát triển lực lượng DQTV, DBĐV bảo đảm số lượng quy định, theo phương châm vững mạnh và rộng khắp. Các cấp ủy đảng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện, lấy kết quả lãnh đạo, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV làm tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh đó các địa phương còn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, phát triển đảng viên trong DQTV, DBĐV, bảo đảm là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo và hướng dẫn Ban chỉ huy quân sự cấp xã thị trấn, các cơ quan, tổ chức ở cơ sở, lập kế hoạch và thực hiện tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn vào DQTV phù hợp với tình hình địa bàn dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ sở. Kết quả năm 2020, tỷ lệ lực lượng DQTV toàn huyện đăng ký gián tiếp 1.516/166.286 đạt 0,91% so với dân số, biên chế lực lượng DQTV 2.314 đ/c theo quy định. 100% doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp đều xây dựng được lực lượng tự vệ theo quân số quy định. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt trên 15%, 108/108 xã, thị trấn có xã đội trưởng là đảng viên, trong đó tỷ lệ tham gia cấp ủy ở địa phương là 100%. Song song với việc phát triển lực lượng DQTV rộng khắp, các địa phương còn chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, huấn luyện lực lượng DQTV, nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng này. Định kỳ hàng năm đều tổ chức huấn luyện theo đúng đối tượng, nội dung quy định. Trong huấn luyện, cán bộ thường xuyên đổi mới chương trình giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho lực lượng DQTV, DBĐV theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu, chú trọng huấn luyện lực lượng cơ động, lực lượng làm nhiệm vụ A2… Nhờ đó, kết quả huấn luyện hàng năm, cũng như diễn tập khu vực phòng thủ, lực lượng DQTV và DBĐV tham gia đều đạt yêu cầu trở lên. Các lực lượng trên thường xuyên phối hợp với các lực lượng an ninh địa phương tích cực tuần tra, canh gác, phát hiện, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai…

Hữu Ánh