Thuận Thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng

09/01/2019 17:15 Số lượt xem: 213

Xác định rõ công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN trên địa bàn. Những năm qua, Đảng bộ huyện Thuận Thành đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng và phát triển đảng viên mới; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức cho đảng viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nổi bật là thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, huyện Thuận Thành luôn bám sát tinh thần Nghị quyết và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương.

 

Xã An Bình huyện Thuận Thành là đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn từ những năm 80 của thế kỷ trước. Đến năm 2000 toàn bộ 6/6 chi bộ thôn đã hoàn thành việc nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đây là thành công lớn của xã trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ. Có được kết quả đó là do từ những năm 2000 Đảng ủy xã An Bình đã có nghị quyết thông qua các chi bộ về kế hoạch Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phó bí thư chi bộ phụ trách sản xuất, chi ủy phụ trách an ninh. Xác định rõ việc xây dựng mô hình Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn không phải là mô hình tập trung quyền lực mà để nâng cao vai trò của cấp ủy trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. Nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Đảng ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo các bí thư chi bộ, trưởng thôn tổ chức họp dân, thống nhất việc sắp xếp, bố trí người đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng quy định, nguyên tắc; chỉ đạo các chi bộ chủ động rà soát, thăm dò sự tín nhiệm trong nhân dân để xây dựng phương án lựa chọn nhân sự bầu chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định. Với những kết quả đó năm 2014 xã An Bình là đơn vị đầu tiên của huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Những năm qua đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã không ngừng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần: trên lĩnh vực kinh tế tập trung phát triển kinh tế trang trại, chuyển đổi diện tích trồng lúa không hiệu quả sang trồng cây và nuôi thủy sản, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp…đến nay toàn xã đã có 10 trang trại nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả, 100% các thôn đều quy vùng cấy lúa tập trung với trên 40ha. Bên cạnh đó còn duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình CLB văn hóa văn nghệ - TDTT như: cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, chim bồ câu bay…toàn xã có 3 đội văn nghệ thường xuyên luyện tập và tham gia biểu diễn. Tỷ lệ người mất được hỏa táng, điện táng theo nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh đạt tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. Từ điểm sáng An Bình, nhiều địa phương khác như các xã: Trí Quả, Nghĩa Đạo, Đình Tổ, Nguyệt Đức, thị trấn Hồ… học tập làm theo. Đến nay, toàn huyện có 34/108 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn; 16/108 Phó Bí thư Chi bộ, cấp ủy kiêm Trưởng thôn và 43/108 thôn có đảng viên làm Trưởng thôn. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, huyện Thuận Thành triển khai mô hình điểm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Trạm Lộ, Hà Mãn …Là đơn vị thực hiện thí điểm đầu tiên của tỉnh, từ ngày 1-8-2018, cơ quan Văn phòng Huyện ủy hợp nhất với Văn phòng HĐND-UBND huyện. Không chỉ thực hiện tốt việc sắp sếp bộ máy tinh ngọn, Thuận Thành còn vận động cả hệ thống chính trị tham gia đóng góp xây dựng Đảng. Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy, chính quyền phối hợp MTTQ các cấp trong toàn huyện đã tổ chức, chủ trì hơn 800 hội nghị quần chúng tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng và 1.700 hội nghị tham gia xây dựng chính quyền như: Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy đảng thông qua hình thức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình định kỳ; góp ý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đại biểu nhân dân chất vấn trực tiếp thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, nêu kiến nghị tại các kỳ tiếp xúc cử tri, kỳ họp HĐND, UBND các cấp...Đồng thời, ba năm qua, HĐND, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tăng cường các hoạt động giám sát theo quy định. Đến nay, ba loại hình quy chế dân chủ đã được triển khai thực hiện sâu rộng ở tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tất cả 18 xã, thị trấn của huyện. Trong xây dựng nông thôn mới, các xã đã tập trung giám sát thực hiện 19 tiêu chí, các khoản thu, đóng góp của nhân dân. Công trình xây dựng đường sá, kênh mương nội đồng, trạm y tế, chợ nông thôn, nhà văn hóa, trường học... đều có sự giám sát hiệu quả của cơ quan chức năng và nhân dân, bảo đảm chi tiêu không bị thất thoát, lãng phí. Công trình sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Vấn đề được quần chúng, đảng viên trong đảng bộ ghi nhận, phản ánh trong các hội nghị, từ các cuộc đối thoại là quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Nhất là về ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, cùng dân bàn bạc, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Việc đổi mới tác phong công tác của cấp ủy, chính quyền hướng mạnh vào mục tiêu bảo đảm người dân trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, quyết định những phần việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Đây cũng là “kim chỉ nam” giúp cấp ủy, chính quyền các cấp hoạch định chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm khoa học, sát thực tiễn, huy động cao các nguồn lực tại chỗ. Thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW, Huyện ủy Thuận Thành kết hợp hài hòa giữa kế thừa ổn định và đổi mới phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Việc triển khai nghiêm túc Nghị quyết 18, 19-NQ/TW ở huyện Thuận Thành sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Thành, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Quốc Hoàn