Thuận Thành hướng tới mục tiêu Đô thị loại 4

11/02/2019 08:47 Số lượt xem: 777

Căn cứ vào Quyết định số 865, năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề cương chương trình phát triển đô thị Thuận Thành giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu trở thành đô thị loại 4 trực thuộc tỉnh vào năm 2020, thị xã năm 2021. Từ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, thời gian qua Thuận Thành đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Với quan điểm và mục tiêu xây dựng, phát triển đô thị Thuận Thành thành đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí một thị xã trong tương lai, sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời phát huy các thế mạnh của đô thị để phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu  theo hướng dẫn của Tỉnh, thờigian qua, các cấp, các ngành và các địa phương của huyện đã tập trung  nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Về phạm vi chương trình phát triển đô thị, toàn bộ ranh giới của huyện Thuận Thành gồm 18 đơn vị hành chính: 1 thị trấn và 17 xã, tổng diện tích 11.783 ha. Nội thị được xác định gồm thị trấn Hồ và 9 xã: An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Qủa, Xuân Lâm và Ninh Xá. Ngoại thị là 8 xã còn lại. Với mục tiêu xây dựng Thuận Thành thành đô thị văn minh, hiện đại, bên cạnh việc đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với phát triển KT – XH, đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, huyện cũng tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 4 và thị xã trong tương lai. Tính đến hết năm 2018, trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu của đô thị theo tiêu chí đô thị loại 4, Thuận Thành đã đạt 78/100 điểm. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt điểm cao như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom… Về những tiêu chí chưa đạt điểm như: Cơ sở y tế cấp cơ sở; Mật độ đường giao thông; Đất cây xanh toàn đô thị… cũng đang được Thuận Thành tập trung huy động nguồn lực, nhanh chóng khắc phục, đầu tư để phát triển đô thị đồng bộ theo tiêu chuẩn của đô thị loại 4.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, những năm tới Thuận Thành sẽ thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp nhằm tạo đột phá về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, chú trọng gắn kết với khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, thúc đẩykinh tế tăng trưởng cao, tạo điều kiện cho việc hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 4./.

Quốc Hoàn