Thuận Thành chú trọng ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin

12/02/2018 08:28 Số lượt xem: 2669

Công nghệ thông tin (CNTT) đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đặc biệt là hoạt động quản lý nhà nước ở huyện Thuận Thành. Trong những năm vừa qua, việc trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo điều hành và quản lý được lãnh đạo các cấp, các ngành của huyện quan tâm và tạo điều kiện phát triển. 

Ứng dụng CNTT tại trung tâm hành chính công của huyện góp phần cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Việc ứng dụng và phát triển CNTT trong quản lý điều hành, cải cách hành chính, khai thác thông tin tuyên truyền của huyện Thuận Thành có nhiều bước chuyển biến. Ứng dụng CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khai thác thông tin nhanh chóng, thuận lợi. Tin tức trên Cổng thông tin điện tử huyện tuyên truyền phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng diễn ra trên địa bàn huyện; thực hiện đăng tải các thủ tục hành chính, phấn đấu trong những năm tới việc giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3.

Thuận Thành đang từng bước đầu tư hạ tầng CNTT đồng bộ hiện đại. Ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước gắn với quá trình cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2020 huyện có cơ sở hạ tầng CNTT phát triển mạnh và kết nối mạng trong toàn huyện nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao năng lực điều hành quản lý của lãnh đạo, chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp.

Trung tâm hành chính công của huyện đi vào hoạt động từ 1/10/2017 được trang bị hệ thống trang thiết bị hiện đại đảm bảo khả năng liên thông theo ngành dọc và phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện. Trung tâm là nơi tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định.

 

Hiện nay, tổng số máy tính/CBCC trong khối 17 cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã thị trấn đạt khoảng 90%. 100% máy tính của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kết nối Internet tốc độ cao. 69/69 trường mầm non, tiểu học và THCS có hệ thống máy tính kết nối mạng cáp quang với 1.493 máy tính dùng cho công tác hành chính, văn phòng và giảng dạy. 100% các cơ quan, đơn vị, trường học có máy in.

 

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng CNTT trên địa bàn huyện còn thiếu và chưa đồng bộ, số lượng máy tính, máy in, máy scan, máy photo…còn chưa đủ so với nhu cầu sử dụng, chất lượng một số máy đã cũ, cấu hình thấp, hệ thống mạng còn gặp sự cố… Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn yếu, chưa khai thác, phát huy triệt để được môi trường mạng để giải quyết công việc. Việc triển khai các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại địa phương còn nhiều khó khăn do mặt bằng trình độ CNTT của đội ngũ công chức, viên chức ở cơ sở còn nhiều hạn chế, phần lớn các cơ quan chưa có cán bộ chuyên trách về CNTT nên tiến độ triển khai các hoạt động lĩnh vực thông tin, truyền thông tại địa phương còn chậm và không đồng nhất.

Trong giai đoạn tới, thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chính phủ điện tử và các văn bản chỉ đạo của các cấp về ứng dụng và phát triển CNTT, Thuận Thành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển viễn thông và CNTT tin của huyện trong thời kỳ mới. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục, chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hội nghị để nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về vai trò, tầm quan trọng của CNTT trong sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Nâng cao văn hóa khai thác và sử dụng CNTT từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội văn minh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về viễn thông-CNTT, tạo bước chuyển biến từ nhận thức đến hành động tại các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp và người dân. Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông gắn với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành.Tập trung triển khai các ứng dụng CNTT lớn trong giai đoạn tới là Chính phủ điện tử nhằm cải tiến quy trình quản lý điều hành, cung cấp được nhiều dịch vụ công cho người dân, tạo ra một chính quyền minh bạch, môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Xây dựng thể chế, chính sách quản lý và điều hành ứng dụng, phát triển CNTT. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về CNTT và truyền thông ở cấp huyện. Các cấp chính quyền phải coi việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng dụng và phát triển CNTT là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Đa dạng hóa nguồn vốn để phát triển viễn thông, công nghệ thông tin, chú trọng đầu tư kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ trên lĩnh vực CNTT phải có trọng tâm trọng điểm bằng nhiều nguồn tài chính khác nhau. Huy động mọi nguồn vốn ưu tiên cho phát triển và ứng dụng CNTT. Tiếp tục đầu tư trang bị cơ sở vật chất về máy tính và mạng máy tính cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong toàn huyện. Tập trung phát triển nguồn nhân lực CNTT, liên kết với các Trung tâm tin học trên địa bàn tỉnh đào tạo tin học cơ bản, các chương trình chuyên đề cho cán bộ công chức phụ trách CNTT của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của huyện. Đồng thời triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Việc ứng dụng CNTT sẽ là đòn bẩy cơ bản để nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Lan Phương