Thuận Thành chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

05/04/2021 16:18 Số lượt xem: 95

Nghị quyết của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, hoàn thiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nói riêng và xây dựng đất nước nói chung. Làm thế nào để đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương. Để tránh tình trạng hô hào, hình thức, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết, chủ động, sáng tạo với nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đó là tiền đề vững chắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng đó, thời gian qua, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy trong Đảng bộ xã Song Hồ triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được xã Song Hồ cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng thời  để các cấp triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, xã Song Hồ đã chỉ đạo việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc học tập bằng hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Việc đổi mới hình thức, nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng đã tạo sự hấp dẫn, từng bước khắc phục được sự khô cứng, chiếu lệ, hình thức. Công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Do vậy, đã có 100% các cơ sở Đảng tổ chức học tập. Trao đổi với chúng tôi, đ/c Nguyễn Xuân Định  -  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Song Hồ cho biết: Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết thật sự phù hợp với đối tượng, có như thế mới hấp dẫn và thiết thực. Đối với các đối tượng khác, nội dung học tập, quán triệt cần tập trung vào những nội dung, vấn đề hết sức cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; coi trọng liên hệ tình hình nhiệm vụ ở cơ sở, giải đáp thắc mắc nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng...

Nghị quyết đại hội có vai trò to lớn đối với việc định hướng phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội của từng địa phương, đơn vị. Bởi vì, mỗi nghị quyết của Đảng ra đời đều là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, chứa đựng và thể hiện những quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách và đường lối phát triển cho đất nước và mỗi địa phương. Nghị quyết đã ban hành phải được triển khai, phổ biến thống nhất trong toàn Đảng và được thực hiện bằng những hành động thiết thực để phục vụ nhân dân, để phát triển đất nước. Vì vậy, quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn đã chú trọng sự lãnh đạo việc quán triệt, nghiên cứu và học tập nghị quyết như ban hành kế hoạch, hướng dẫn quán triệt nội dung nghị quyết, cung cấp tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên, hướng dẫn viết thu hoạch, kiểm tra việc triển khai của cấp dưới và theo dõi việc vận dụng nội dung nghị quyết vào quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác của từng đảng viên. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Bước vào nhiệm kỳ mới một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đại hội Đảng cấp nhiệm kỳ (2020 – 2025), đảm bảo để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng đó, đối với cấp cơ sở và trên cơ sở, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ (2020 – 2025), các cấp ủy trong toàn huyện đã khẩn trương chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng với các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới đề ra.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với việc tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng. Theo đó, cấp ủy cấp trên kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn việc tuyên truyền, quán triệt học tập và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở từng đơn vị. Cấp ủy và người đứng đầu mỗi đơn vị phải thực hiện tốt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có kế hoạch tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng, thông tin thời sự trong và ngoài nước theo định kỳ nhằm thông tin, định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng viên về sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với tình hình kinh tế - xã hội. Duy trì nền nếp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu thực hiện nghị quyết của Đảng, kế hoạch hành động của đơn vị. Đồng thời, cấp ủy lãnh đạo phát huy vai trò phối hợp của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng. Về vấn đề này, Bà Bùi Thị Thu – UV BTV, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là sự tổng hợp sâu sắc thực tiễn và lý luận về đổi mới để tiếp tục hoàn thiện và phát triển đường lối, quan điểm đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục làm cho Đảng bộ và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Có thể nói, Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, việc khắc phục sự thiếu kịp thời, khô cứng, chiếu lệ, hình thức, kém hiệu quả trong học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả tuyên truyền nghị quyết trong nhân dân cũng như việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hữu Ánh