Tăng cường phát huy tính sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 ở Đảng bộ huyện Thuận Thành

05/08/2019 15:41 Số lượt xem: 149

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", cán bộ đảng viên ở các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thuận Thành được tham gia tiếp thu các nội dung học tập, quán triệt với tinh thần nghiêm túc. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, làm cho mọi người thấm nhuần truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc.

Về công tác quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 36-KH/HU ngày 08.7.2014; Công văn số 731-CV/HU ngày 30.7.2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI trên địa bàn huyện. Chủ động tổ chức hội nghị cấp huyện với 119/130 đại biểu dự, đạt 91,5% tổng số đại biểu; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã mở được 24 hội nghị với tổng số 4.774/5.275 đại biểu tham dự, đạt 90,5%. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. UBND huyện ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nghị quyết, tập trung vào công tác xây dựng đời sống văn hóa; công tác gia đình; công tác thể dục thể thao, du lịch, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa...

Trong công tác tuyên truyền, các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tính trong 5 năm qua, toàn huyện đã làm 750 băng zôn, khẩu hiệu; 360m2 panô, áp phích tuyên truyền; tổ chức 10 buổi tuyên truyền lưu động; Đài Phát thanh huyện phát 260 tin, bài và đưa 105 tin, bài lên Cổng thông tin điện tử huyện; tuyên truyền biểu dương các gương người tốt, việc tốt và các điển hình trong lao động, sản xuất qua hệ thống truyền thanh cấp xã với 3.309 lượt, cấp thôn 14.789 lượt gương tiêu biểu. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành văn hóa. Toàn huyện đã tổ chức được 725 hội nghị, trong đó cấp huyện tổ chức 1 hội nghị triển khai Nghị quyết, 4 hội nghị sơ kết lồng ghép với hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm; các xã, thị trấn tổ chức 180 hội nghị; các thôn, làng, khu phố tổ chức 540 hội nghị,..

Về việc thực hiện 6 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết, huyện Thuận Thành đã tập trung xây dựng con người phát triển toàn diện, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện việc bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, nhân cách... trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy giá trị truyền thống trên địa bàn huyện.

Trong các hoạt động văn hóa, giáo dục, huyện quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giảng dạy và học tập đạo đức, giáo dục công dân trong trường học. Hàng năm, tổ chức được hơn 160 buổi diễn văn nghệ quần chúng và hàng trăm buổi liên hoan, hội thi, hội diễn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”được đẩy mạnh. Đến nay, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 38%, số gia đình thể thao đạt khoảng 26%; 100% trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt giáo dục thể chất.

Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa, làm tha hóa con người được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Việc triển khai thực hiện đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW về “Chống xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” và Kết luận 213 của Ban Bí thư về Đề án“ Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31.8.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2016-2020” được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, toàn huyện đã thu được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: Đã xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, nhất là phát huy lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đến nay, toàn huyện đã có 14/17 xã được công nhận Nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí; còn 3/17 xã bao gồm Ngũ Thái, Trạm Lộ, Hà Mãn đang phấn đấu được công nhận Nông thôn mới trong năm 2019. Việc xây dựng quy ước thôn, làng, khu phố văn hóa được các xã, thị trấn chú trọng thực hiện, đảm bảo đúng quy định. Phong trào xây dựng gia đình, thôn, làng, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa đã khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước cũng như tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Việc xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến năm 2018, toàn huyện đã có 102/108 làng, khu phố văn hóa, bằng 94,4%; có 38.669/43.440 gia đình văn hóa, đạt 89%; có 112/149 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt 75,2%. Những kết quả xây dựng làng văn hóa, công sở văn hóa, gia đình văn hóa đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân. Từ kết quả của phong trào, các giá trị truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ,mỗi thôn, làng được giữ gìn, phát huy. Bên cạnh đó, những năm qua, các đơn vị đã chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong việc cưới, từ năm 2014 đến hết năm 2018, toàn huyện có 8.242 đám cưới, hầu hết lễ cưới tổ chức từ 1 đến 1,5 ngày, ăn uống tiết kiệm, phù hợp thuần phong mỹ tục, việc mời khách dự tiệc cưới đã giảm; về cơ bản cán bộ, công chức, viên chức không dự tiệc cưới trong giờ hành chính.Trong việc tang, về cơ bản các Nghĩa trang nhân dân được các xã, thị trấn quy hoạch xa khu dân cư, xa nguồn nước, đảm bảo vệ sinh môi trường; các quy định về an táng, cải táng được cụ thể hóa trong quy ước, hương ước thôn, làng, khu phố đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết. 100% các thôn, làng, khu phố đều có ban tang lễ. Các xã, thị trấn đã quán triệt, thực hiện tốt việc không để người chết trong nhà quá 36 giờ, không thổi kèn quá giờ quy định, dùng vòng hoa, mâm lễ luân chuyển. Hầu hết các gia đình chấp hành tốt việc không mời khách trong ngày tang lễ và hạn chế việc tổ chức trong các ngày tuần tiết.Việc cải táng xây mộ cơ bản thực hiện theo quy định. Đến nay, ngày càng có nhiều gia đình chọn hình thức hỏa táng người chết, tính đến năm 2018, có 311/661 đám được đưa đi hỏa táng, điện táng, bằng 47%. Đồng thời, việc quản lý và tổ chức các lễ hội trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, tiết kiệm; tình trạng ăn xin, cờ bạc trá hình, bói toán…bày bán văn hóa phẩm không được phép lưu hành năm sau giảm hơn năm trước. Các trò chơi dân gian được phục dựng, các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, giao lưu thể dục thể thao… diễn ra sôi nổi làm cho lễ hội ngày càng phong phú.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ phát triển mạnh, mang tính xã hội hoá cao; các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, diễn xướng dân gian được phục hồi và phát triển. Năm 2016, nghệ thuật hát Trống quân Bùi Xá được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công tác tổ chức quần chúng về văn học nghệ thuật được hình thành và phát triển với nhiều quy mô đa dạng như: Phân hội văn học nghệ thuật; Câu lạc bộ Hán Nôm; Hội sinh vật cảnh; các câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ đàn hát dân ca...được duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả. Công tác quảng bá về di tích, tuyên truyền giáo dục và phát huy các di sản văn hoá trong những năm qua đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Di tích chùa Dâu,chùa Bút Tháp được công nhận di tích lịch sử- văn hóa cấp Quốc gia đặc biệt; tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn taychùa Bút Tháp, 3 pho tượng đá chùa Linh Ứng, hệ thống tượng Tứ Pháp vùng Dâu- Luy Lâu được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Huyện đã bảo tồn, giữ gìn và phát huy được các giá trị văn hóa phi vật thể hết sức độc đáo, đa dạng và phong phú như: Tranh dân gian Đông Hồ, múa rối nước Đồng Ngư, hát Ca trù Thanh Khương, hát Trống quân Bùi Xá... Hiện nay, tranh dân gian Đông Hồ và hát Trống quân Bùi Xá được Nhà nước xếp hạng công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Thực hiện đầy đủ 4 giải pháp nêu trong nghị quyết, Huyện ủy Thuận Thành quan tâm, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò của sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa, con người; làm tốt công tác đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt chế độ chi trả trợ cấp đối với nghệ nhân hát ca trù, số tiền khoảng 22.000.000đồng/năm trích từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ. Nhiều dự án trong lĩnh vực văn hóa được tỉnh quan tâm đầu tư như: Dự án trùng tu, cải tạo Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương; dự án quy hoạch vùng Dâu- Luy Lâu; dự án khôi phục và bảo tồn nghệ thuật múa rối nước Đồng Ngư… Công tác kiểm tra, giám sát văn hóa được tăng cường; vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa được phát huy; công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa chưa thường xuyên. Chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Các trung tâm học tập cộng đồng, các điểm bưu điện văn hóa xã, các thiết chế văn hóa chưa phát huy hết hiệu quả. Chưa có nhiều khu vui chơi giải trí công cộng phục vụ nhân dân, nhất là trẻ em. Các thiết chế văn hóa phục vụ yêu cầu phát triển đô thị còn thiếu. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện có tiến bộ bước đầu nhưng chưa rộng khắp, việc thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa còn hạn chế. Công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa chưa phát triển. Các sản phẩm văn hóa phục vụ cho du lịch, dịch vụ chưa phong phú, đa dạng; chưa gắn sản phẩm văn hóa với sản phẩm du lịch, làng nghề. Các biểu hiện thiếu văn minh trong kinh doanh, giao tiếp ứng xử, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội… làm cho quan hệ gia đình, cộng đồng, xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu. Việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước văn hóa cộng đồng, văn hóa công sở, công nhận gia đình văn hóa còn mang tính hình thức.

Trong thời gian tới, huyện Thuận Thành tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển; cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, ban hành các văn bản phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa; coi trọng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa đúng thực chất; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Huy Sơn