Song Hồ đảm bảo PCCC

11/06/2018 08:16 Số lượt xem: 280

Song Hồ có 4 thôn với 1.478 hộ. Người dân chủ yếu làm nghề truyền thống là giấy mầu, hàng mã. Đây là loại hàng hóa dễ cháy, vì vậy thời gian qua việc PCCC được UBND xã vận động nhân dân thực hiện bằng những việc làm cụ thể như:  Đã chỉ đạo kiện toàn và thành lập ban chỉ đạo PCCC của xã gồm 20 thành viên và ban hành nghị quyết về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, PCCC, cứu nạn cứu hộ, đồng thời kiện toàn 4 đội dân phòng ở 4 thôn với 12 đội viên. Tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ PCCC giữa lãnh đạo các ngành của xã và BQL các thôn và ban hành tiêu chí khu dân cư an toàn về PCCC, tiêu chí hộ gia đình an toàn về PCCC để triển khai thực hiện. Đặc biệt xã đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và kí cam kết  đối với 92 hộ sản xuất, kinh doanh vàng mã ven trục đường liên xã…đồng thời gắn nhiệm vụ PCCC và hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về ANTT ở các thôn, xóm. Đến nay toàn xã đã và đang duy trì tốt 17 tổ, ngõ xóm an toàn về ANTT,  PCCC thu hút 100% các hộ dân trong thôn tham gia. Hàng tháng các tổ, ngõ xóm đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá ý thức trách nhiệm của các thành viên trong thực hiện PCCC ./.

Quốc Hoàn