Qui định mới của Bộ Tài chính về việc thanh toán bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2019

14/03/2019 08:56 Số lượt xem: 141

Ngày 12 tháng 12 năm 2018 Bộ Tài chính ra Thông tư số 136/2018//TT-BTC sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính qui định quản lý thu chi, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Theo Thông tư số 136/2018//TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại điều 1, điểm4 thìĐiều 8 của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính được sửa đổi một số nội dung như sau:

“Điều 8. Rút tiền mặt tại ngân hàng

1. Các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước (NSNN) khi giao dịch với đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ một trăm triệu (100.000.000) đồng trở lên trong 01 lần giao dịch, thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi đơn vị KBNN mở tài khoản theo qui định tại Khoản 2 Điều này, trừ các trường hợp sau:

a) Đơn vị có khoản nộp vào KBNN và khoản chi bằng tiền mặt trong cùng một lần giao dịch; đảm bảo sau khi bù trừ, số chi thực tế bằng tiền mặt tại KBNN có giá trị không quá một trăm triệu (100.000.000) đồng.

b) Đơn vị KBNN trực tiếp chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.”

Thông tư số 136/2018//TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Ngày 05/3/2019. KBNN Thuận Thành đã tiến hành gửi Thông báo (kèm theo Thông tư số 136/2018//TT-BTC ngày 28/12/2018) về việc thực hiện đăng ký, rút tiền mặt cho Ngân hàng NN&PTNN huyện Thuận Thành nơi KBNN Thuận Thành mở tài khoản thanh toán, đồng thờigửi cho các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn huyện, để các đơn vị biết, thực hiện đúng theo qui định của Bộ Tài chính về việc quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Như vậy,Thông tư số 136/2018//TT-BTC ngày 28/12/2018 quy định kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.Đơn vị sử dụng NSNN khi có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ một trăm triệu (100.000.000) đồng trở lên trong một lần giao dịch, chuyển chứng từ đến để KBNNthực hiện kiểm soát chi NSNN, nếu đủ điều kiện thì KBNN Thuận Thành chuyển chứng từ rút tiền mặt theo quy trình thanh toán song phương điện tử đến Ngân hàng. Sau đó đơn vị sử dụng NSNN tiến hành rút tiền mặt tại Ngân hàng NN&PTNN huyện Thuận Thành.  

Lưu Tiến Nam - KBNN Thuận Thành