Năng suất vụ mùa xã An Bình bình quân đạt 60,2 tạ/ha

13/10/2020 15:16 Số lượt xem: 114

Vụ mùa năm nay toàn xã An Bình gieo cấy 363,14 ha lúa mùa, với các giống Khang Dân, Q5, BC 15, Nếp 97, Bắc Thơm 7… Do các thôn và bà con nông dân tích cực, chủ động chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh kịp thời và đặc biệt là tích cực diệt chuột 5-6 lần trong vụ nên đến nay các trà lúa đều cho thu hoạch khá. Qua khảo sát đánh giá của cán bộ Khuyến nông, trà lúa BC15 có năng suất cao nhất, đạt 65,9 tạ/ha (riêng thôn Chợ đạt 67 tạ/ha); trà lúa Nếp 97 năng suất cao thứ hai, đạt 62,1 tạ/ha; trà lúa Bắc Thơm 7 có năng suất thấp nhất, đạt 54,8 tạ/ha; bình quân năng suất toàn xã đạt 60,2 tạ/ha (tức là đạt 216,7 kg/sào).

Tuy trà lúa Bắc Thơm 7 năng suất thấp nhất nhưng giá trị nông sản vẫn tương đương với trà lúa Nếp 97, theo thời giá thị trường hiện nay ước đạt 1.788.000 đồng/sào, cao hơn trà lúa Khang Dân trên 200.000 đồng/sào. Ngoài ra, các giống Nếp 97 và Bắc Thơm 7 nếu cấy thành vùng trên 3 ha còn được Nhà nước trợ giá giống, do đó giá trị thực còn cao hơn.

Phạm Thuận Thành