HUYỆN ỦY THUẬN THÀNH

18/09/2017 09:36 Số lượt xem: 3425

HUYỆN ỦY THUẬN THÀNH

1. Trụ sở:

          -Phố Mới - Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh

 2. Các ban, đơn vị trực thuộc:

          - Văn Phòng Huyện ủy.

          - Ban Tổ chức Huyện ủy.

          - Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

          - Ban Dân vận Huyện ủy.

          - Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

          - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.