Họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Trạm Lộ, Hà Mãn và Ngũ Thái đạt chuẩn NTM

02/10/2019 09:05 Số lượt xem: 241

UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Trạm Lộ, Hà Mãn và Ngũ Thái đạt chuẩn NTM, đồng chí Nguyễn Xuân Đương– Phó Chủ tịch TT UBND huyện – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì. Đến dự cuộc họp còn có các đồng chí đại diện cho lãnh đạo: Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, ủy ban MTTQ huyện; Đảng ủy, UBND xã Trạm Lộ, Hà Mãn, Ngũ Thái và thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện.

Nhà Thầu thi công nâng cấp đường trục thông Nghi An

Cuộc họp đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện báo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 03 xã và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội đoàn thể huyện, UBND các xã và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo đó, sau hơn 8 năm năm triển khai thực hiện, 03 xã đã hoàn thành các nội dung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Trung ương, của tỉnh với sự đồng thuận cao của nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, rộng rãi làm thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động của cán bộ và người dân trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 03 xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội đoàn thể huyện, UBND các xã và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đều thống nhất theo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 03 xã mà huyện đã báo cáo. Hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới đã được 03 xã hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục. Qua kết quả tự đánh giá của UBND 03 xã và kết quả thẩm tra, xác nhận của mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí do các phòng, ban của huyện phụ trách đã đánh giá và kết luận 19/19 tiêu chí của 03 xã đều đạt chuẩn theo quy định.

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 03 xã. Các ý kiến đều nhất trí 03 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đề nghị UBND huyện hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ phiếu nhất trí đạt 100%.

Đức Thanh