Hội đồng nhân dân huyện

15/09/2017 07:55 Số lượt xem: 970

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

1. Ông Ngô Tân Phượng: Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Nguyễn Thanh Thịnh: Phó Chủ tịch HĐND huyện

3. Ông Nguyễn Quang Tú: Phó Chủ tịch HĐND huyện