Hội nghị thông báo kết quả hội nghị trung ương khóa XII

24/06/2020 16:00 Số lượt xem: 196

Ngày 23/6/2020 huyện ủy Thuận Thành tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị trung ương khóa XII; dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy; các đồng chí trong thường trực huyện ủy; thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các xã thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thông báo những nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; Nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ. Các đại biểu cũng được thông tin về nội dung cơ bản của: Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư”; Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”; Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Một số Chỉ thị của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”; “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” …

Phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong thời gian đến, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới; các chi, đảng bộ cần hoàn thiện hồ sơ các đồng chí tham gia ban chấp hành khóa mới để tổ chức phê chuẩn theo quy định.

Đức Thanh