Học tập quán triệt, các nghị quyết, kết luận của bộ chính trị, ban bí thư trung ương

28/09/2019 08:10 Số lượt xem: 239

Ngày 27/09.2019 huyện Thuận Thành tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận của bộ chính trị, ban bí thư trung ương Đảng khóa 12 cho các đồng chí là Bí thư, Phó BT; lãnh đạo các ơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, các đồng chí chủ tịch UBMTTQ xã, thị trấn. Đồng Chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt; dự và kết luận hôi nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó BT TT huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt các nội dung Nghị quyết 50- NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về  “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”  ; Kết luận số 54-KL/TW ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23-8-2019 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30-5-2019  về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Bí thư TT huyện ủy đã đánh giá cao tinh thần học tập của các đại biểu đồng thời đồng chí nhấn mạnh. Qua hội nghị lần này các xã thị trấn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết được nêu trong Kết luận số 50-KL/TW; Kết luận số 51, 52, 54, 65 của Ban Bí thư; đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết để quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu lên trong các Kết luận của Ban Bí thư.

Đức Thanh