Hiệu quả công tác nhất thể hóa Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn

13/03/2019 08:55 Số lượt xem: 167

Trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, huyện đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với đặc điểm, tình hình riêng của địa phương. Trong đó, chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn là mô hình được nhiều địa phương trên địa bàn huyện triển khai thí điểm và chỉ đạo nhân rộng qua nhiều năm. Việc nhất thể hóa này đã phát huy vai trò nòng cốt Đảng trong dân, góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến khâu tổ chức thực hiện.

Một lúc gánh 2 vai Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chợ, xã An Bình chính là công việc của ông Nguyễn Nghĩa Ngọ trong suốt 7 năm qua. Với ông Ngọ, việc nhất thể hóa 2 chức danh Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn có nhiều thuận lợi hơn, không chỉ phát huy được vai trò nòng cốt Đảng trong dân mà còn tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến khâu tổ chức thực hiện.   Trước năm 2000, xã An Bình bắt đầu đưa vào thí điểm mô hình Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn ở 2 thôn và trở thành địa phương đầu tiên của huyện thực hiện chủ trương này. Đến năm 2006, mô hình này được nhân rộng ra  cả 6 thôn trên địa bàn xã và tiếp tục duy trì cho đến nay. Chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn chính là kim chỉ nam trong quá trình thực hiện tinh gọn cơ cấu bộ máy cơ sở ở An Bình. Thực tế, việc áp dụng mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương đến quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, giúp địa phương về đích xây dựng NTM từ năm 2014.

Là một trong những đơn vị tiên phong trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, huyện luôn bám sát tinh thần Nghị quyết và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương. Theo đó, đầu năm 2018, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 32 – KH/HU đề ra 21 nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó mục tiêu đến năm 2020, 100% Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải là đảng viên, hướng tới mô hình Bí thư Chi bộ, cấp ủy kiêm Trưởng thôn đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, toàn huyện có 34/108 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu phố; 17/108 Phó Bí thư Chi bộ, cấp ủy kiêm Trưởng thôn và 93/108 thôn có đảng viên làm Trưởng thôn; 9 xã, thị trấn có 100% Trưởng thôn là Đảng viên. Từ thực tiễn đã và đang triển khai, việc nhất thể hoá bước đầu khẳng định được sự ưu việt, được dư luận nhân dân trên địa bàn đồng thuận, tin tưởng…

Thuận lợi và hiệu quả là những điều được thể hiện rõ tại những thôn, khu phố thực hiện nhất thể hóa. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn không ít băn khoăn, nhất là về cơ chế, chính sách hỗ trợ. Trong khi đó, để thực hiện tốt đồng thời các nhiệm vụ, những đồng chí trên phải dành phần lớn thời gian cho vai trò và trách nhiệm của mình đối với công việc được giao. Do vậy, cần có những chế độ, chính sách phù hợp hơn nữa để các đồng chí Bí thư kiêm trưởng thôn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết TW6. Từ đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra /.

Hữu Ánh